ساختار سازمانی صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

ارکان مرکزی صندوق :


هیأت موسس :

هیأت موسس در بدو تاسیس صندوق شکل گرفته، اساسنامه را تهیه کرد، هیأت امنا را انتخاب و اولین جلسه آن را تشکیل داد. با تشکیل هیأت امنا، تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره وظایف و مسولیت هیأت موسس پایان یافت.


هيأت امناء :

هيأت امناء صندوق مركب از حداكثر ٢5 نفر است كه بار اول از سوي موسسين انتخاب شده و انتخاب يا جايگزيني اعضاء هيأت امناء پس از بار اول مطابق ماده 9 اساسنامه صندوق مي باشد،اين هيأت بالاترين مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نايب مناب موسسين است. رئيس وقت جهاد دانشگاهي، رئيس هيأت امناء صندوق مي باشد.
o وظايف و اختيارات هيأت امناء:
رسيدگي بهترازنامه و بيلان صندوق، استماع گزارش بازرسان، انتخاب و عزل و تجديد انتخاب اعضاء هيأتمديره و بازرسان، تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي صندوق، اصلاحاساسنامه، تعيين و تصويب منابع مالي صندوق، تعيينخط مشي صندوق، نظارت بر عملكرد هيئت مديره، انحلال و تصفيه صندوق.


هيأت مديره :
هيأت مديره صندوق داراي حداقل ٧ نفر عضواصلي و حداقل 3 نفر عضو علي البدل خواهد بود كه توسط هيأت امناء از بين اعضاء يا از خارجبمدت ٢ سال انتخاب مي شوند. اعضاء هيأت مديره تا زماني كه جانشين آنها از سوي هيأت امناء تعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود .
o وظايف و اختيارات هيأت مدیره :
نمايندگي دربرابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتي و خصوصي، عزل و نصب ماموران و كاركنان صندوق،تعيين شغل يا ترفيع و تنبيه و اجراي شرايط استخدامي، طراحي و تصويب نمودار سازماني و تشكيلاتي صندوق، نظارت بر عملكرد هيئات مديره و مديران اجرايي واحدها، افتتاح حساب جاري و هرگونه حسابديگر نزد بانكها يا ساير موسسات و اشخاص حقوقي و اعتباري، وصول مطالبات و پرداختديون صندوق، قبول تعهد ظهرنويسي و يا قبولي انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد وتقسيم و تبديل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول وغير منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و درخواستتعديل و دفاع از آن، رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق، اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوت يا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختيارات در كليه مراحل دادرسي اعماز دادگاههاي عمومي و ديوان كشور و ساير مراجع يا حق مصالحه و سازش و تعيين وكيل باحق توكيل غير، ادعاي جعل و انكار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل، ارجاعدعوي به داوري و تعيين داور و وكيل با حق توكيل غير ولو كرارا و عزل و انتخابمجدد آنها، تعيين ميزان حق الوكاله، انتخاب مصدق و كارشناس اقرار نسبت به كليه امور،دعوي خسارت، جلب ثالث و دفاع از آن، دعوي متقابل و دفاع از آن، درخواست صدور اجرائيهاعم از دادگاههاي دادگستري و اجراي ثبت در هر دادگاه ديگر و تعقيب عمليات اجرائي واخذ محكوم به اجراي مصوبات هيأت امناء ، قبول يا رد هدايا و وجوه بلاعوض و كسباختيار تام در نوع مصرف آن، انتخاب‏، عزل و تجديد انتخاب مدير عامل، تفويض اختيار به مدير عامل و ساير مديران و كاركنان .

بازرسان :
هيأت امناء يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدتيكسال از بين خود يا از خارج انتخاب مي كنند. بازرس بايد درباره صحتصورت دارائي و عملكرد صندوق و درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه مديران در اختيار هيأت امناء گذاشته اند كتباً اظهار نظر نمايد. بازرس مي تواند در هر موقع و به هرگونهرسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات صندوق انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعاتمربوطه را مطالعه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوقالعاده هيأت امناء را بنمايد. بازرسان تا زماني كه جانشين آنها از سوي هيأت امناء تعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود .

مدیر عامل :

مدير عامل بالاترين مقام اجرائي صندوق است که توسط هیئت مدیره انتخاب شده، حدوداختيارات و مدت تصدي او تعيين می شود و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض شده است نمايندهصندوق محسوب شده و از طرف صندوق حق امضا دارد.

ستاد اجرایی مرکزی:
ستاد اجرایی مرکزی صندوق شامل مدیر عامل، قائم مقام و معاونین وی، مدیران، کارشناسان و پرسنل ستادی مي باشند كه در بخشهاي مختلف به شرح زير خدمت خواهند كرد:
· بازرسي و حسابرسي داخلي:
اين قسمت زير نظر مستقيم مديرعامل قرار داشته و بازرسي وكنترل كيفيت عملكرد مالي و اجرايي واحدها و شعب مربوط به آنها را به عهده داشته و ضمن انجام بازرسي و حسابرسي هاي دوره اي به بازرسي هاي تصادفي و بدون اطلاع قبلي نيز اقدام خواهد نمود. بازرسان اين قسمت با حكم كتبي مديرعامل به ماموريتهاي بازرسي اعزام شده و گزارش خود را مستقيماٌ به مدير عامل خواهند داد. تمامي هيئت هاي مديره واحدها، مديران اجرايي واحدها و مسئولين و پرسنل شعب موظف به همكاري كامل با بازرس ها مي باشند.
· روابط عمومي و خيرين :
اين قسمت نيز زير نظر مستقيم مديرعامل و با هدف معرفي صندوق و عملكرد آن به آحاد جامعه بويژه خيرين و نهادها و سازمانهاي مرتبط بمنظور ارتقاء جايگاه صندوق در جامعه، جلب مساعدت فكري و جذب منابع مالي فعاليت خواهد كرد. اين بخش همكاري نزديكي با گروه جذب منابع معاونت مالي و اعتباري صندوق و همچنين مديران اجرايي واحدها خواهد داشت.
· دفتر برنامه ريزي و توسعه :
اين كميته از مديرعامل ، معاونين وي، يك نفر كارشناس تحقيق و توسعه، يك نفر كارشناس مالي، يك نفر كارشناس فناوري اطلاعات و دو تا سه كارشناس بسته به مورد تشكيل شده و با كمك از نظامهاي ارزشيابي و نظام پيشنهادات به برنامه ريزي و تدوين سياستها و برنامه هاي توسعه اي صندوق مي پردازد. مصوبات و پيشنهادات اين كميته در مواردي كه با اساسنامه يا آئين نامه هاي مصوب هيئت مديره مغايرت داشته باشد براي تصميم سازي نهايي به هيئت مديره ارجاع شده و در موارد غير متناقض توسط مديرعامل براي اجرا ابلاغ مي شود.