ثبت شکایات

دانشجویان گرامی می توانند درصورت داشتن هرگونه انتقاد - پیشنهاد و شکایت از نحوه عملکرد صندوق و همچنین کارکنان صندوق مراتب را با شماره تلفن 66967901 ویا شماره تلفن همراه 09123767313 و یا با آدرس الکترونیکی isfa@acecr.ac.ir   ، معاون پشتیبانی این صندوق در میان گذاشته و پیگیری نمایند.