اساسنامه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الصادق عليه السلام: ‹‹‌علي باب الجنة مكتوب القرض ثمانيه عشر و الصدقه بعشره››
امام صادق عليه السلام فرمودند: ‹‹ بر در بهشت نوشته است براي قرض هيجده برابر و صدقه ده برابر پاداش خواهد بود››

اساسنامه موسسة
صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران
(وابسته به جهاد دانشگاهي)

اين صندوق با الهام از تعاليم عاليه اسلام و با استظهار به عنايات خاصه حضرت بقيه اله امام زمان حجه بن الحسن العسگري عجل الله تعالي فرجه الشريف به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و تعليم و ترويج فرهنگ اسلامي به هرنوع و هر كيفيت وكمك به تامين نيازها و بهبود زندگي دانشجويان، دانشگاهيان و جهادگران دانشگاهي و اعطاي وامهاي بدون بهره ( قرض الحسنه) از طريق دريافت وجوه ذخيره شده توسط خيرين، اعضاء صندوق، جهاد دانشگاهي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه بصورت قرض الحسنه يا بلاعوض در اختيار صندوق قرار خواهند داد با حفظ و رعايت موازين شرعي و مقررات جمهوري اسلامي ايران و در قالب مصوبات هيئت امناء جهاد دانشگاهي تشكيل مي گردد.

* فصل اول : نام - تابعيت - مدت- مركز - موضوع – سرمايه
ماده ١- اين موسسه بنام صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران است كه در اين اساسنامه اختصارا صندوق ناميده مي شود.
ماده ٢- صندوق داراي تابعيت ايراني است.
ماده ٣- صندوق براي مدت نامحدود تشكيل شده است .
ماده ٤- مركز اصلي صندوق در تهران است و صندوق مي تواند پس از كسب موافقت هيئت امناء خود با رعايت مقررات و موازين مربوطه در تهران يا ساير نقاط داخل و خارج كشور شعبه داير و يا نمايندگي اعطا نمايد.
ماده ٥- موضوع صندوق انجام فعاليتهاي عام المنفعه در دانشگاهها ، موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي بطور غير انتفاعي و بشرح زير مي باشد.
الف -پرداخت وامهاي بدون بهره (قرض الحسنه) و اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص حقيقي مشتمل بر دانشجويان، پژوهشگران، دانشگاهيان و جهادگران دانشگاهي و اشخاص حقوقي دانشگاهي واجد شرايط طبق مقررات صندوق و با رعايت موازين شرعي .
ب – پرداخت كمك مالي بلاعوض به واجدين شرايط.
ج - جذب اعتبار و دريافت وامهاي بدون بهره از منابع داخلي و خارجي، وزارتخانه ها، بانكها، نهادها، ارگانها و ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي براي پيشبرد اهداف صندوق و قبول هدايا.
د - وصول وجوه و اسناد امانتي اشخاص و قبول نمايندگي و وكالت .
ه - اقدام در جهت اشاعه و نشر و ترويج فرهنگ اسلامي بهر نحو و كيفيت و انجام امور خيريه و خدمات
عام المنفعه در جهت پيشبرد اهداف فرهنگ اسلامي ( انتشار هر گونه مطبوعه اي پس از كسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامي و دريافت پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت).
و- افتتاح حسابهاي پس انداز و جاري و يا هرنوع حساب بدون بهره ديگر.
ز- انجام عملياتي از قبيل اداره اموال ديگران اعم از منقول و غير منقول، حفاظت، وصايت، قيمومت و وكالت .
ح- از آنجا كه كليه اهداف و فعاليتهاي صندوق منحصراً در جهت جلب رضاي خداوند و خدمت به جامعه مسلمين است لذا انجام عقود شرعي در حدود تامين هزينه متعارف صندوق مجاز بوده و كيفيت آن مطابق با قوانين فقهي شرعي و مقررات كشوري و بر اساس آيين نامه هاي داخلي خواهد بود.
تبصره 1- اجراي بند ب منوط به تصويب هيئت مديره و طبق آيين نامه داخلي صندوق خواهد بود.
تبصره 2- طرحها برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه‏ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبصره ٣- صندوق و اعضاء وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.
* فصل دوم : اركان صندوق
ماده ٧- اركان صندوق عبارتنداز: هيأت امناء، هيأت مديره و بازرسان كه تابع مقررات كلي اساسنامه خواهندبود.
ماده ٨- هيأت امناء صندوق مركب از حداكثر ٢5 نفر است كه بار اول از سوي موسسين انتخاب مي شوند، اين هيأت بالاترين مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نايب مناب موسسين مي باشد.
تبصره 1-انتخاب يا جايگزيني اعضاء هيأت امناء پس از بار اول مطابق ماده 9 اين اساسنامه مي باشد.
تبصره 2- رئيس وقت جهاد دانشگاهي، رئيس هيأت امناء صندوق مي باشد.
ماده9- وظايف و اختيارات هيأت امناء عبارت است از :
رسيدگي به ترازنامه و بيلان صندوق، استماع گزارش بازرسان، انتخاب و عزل و تجديد انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسان، تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي صندوق، اصلاح اساسنامه، تعيين و تصويب منابع مالي صندوق، تعيين خط مشي صندوق، نظارت بر عملكرد هيئت مديره، انحلال و تصفيه صندوق.
ماده10- هيأت مديره صندوق داراي حداقل ٧ نفر عضو اصلي و حداقل 3 نفر عضو علي البدل خواهد بود كه توسط هيأت امناء از بين اعضاء يا از خارج بمدت ٢ سال انتخاب مي شوند .

ماده 11- وظايف و اختيارات هيأت مديره:
نمايندگي در برابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتي و خصوصي، عزل و نصب ماموران و كاركنان صندوق، تعيين شغل يا ترفيع و تنبيه و اجراي شرايط استخدامي، طراحي و تصويب نمودار سازماني و تشكيلاتي صندوق، نظارت بر عملكرد هيئات مديره و مديران اجرايي واحدها، افتتاح حساب جاري و هرگونه حساب ديگر نزد بانكها يا ساير موسسات و اشخاص حقوقي و اعتباري، وصول مطالبات و پرداخت ديون صندوق، قبول تعهد ظهرنويسي و يا قبولي انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تقسيم و تبديل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و درخواست تعديل و دفاع از آن، رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق، اقامه و تعقيب و دفاع از هر گونه دعوت يا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختيارات در كليه مراحل دادرسي اعم از دادگاههاي عمومي و ديوان كشور و ساير مراجع يا حق مصالحه و سازش و تعيين وكيل با حق توكيل غير، ادعاي جعل و انكار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و وكيل با حق توكيل غير ولو كرارا و عزل و انتخاب مجدد آنها، تعيين ميزان حق الوكاله، انتخاب مصدق و كارشناس اقرار نسبت به كليه امور، دعوي خسارت، جلب ثالث و دفاع از آن، دعوي متقابل و دفاع از آن، درخواست صدور اجرائيه اعم از دادگاههاي دادگستري و اجراي ثبت در هر دادگاه ديگر و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به اجراي مصوبات هيأت امناء ، قبول يا رد هدايا و وجوه بلاعوض و كسب اختيار تام در نوع مصرف آن، انتخاب‏، عزل و تجديد انتخاب مدير عامل، تفويض اختيار به مدير عامل و ساير مديران و كاركنان .
ماده12- هيأت مديره بايد از بين خود يا از خارج يك نفر شخص حقيقي ايراني مسلمان و خوشنام را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد مدير عامل بالاترين مقام اجرائي صندوق است و در حدود اختياراتي كه ازطرف هيأت مديره به وي تفويض شده است نماينده صندوق محسوب شده و ازطرف صندوق حق امضا دارد .
ماده 13- هيأت مديره و بازرسان تا زماني كه جانشين آنها از سوي هيأت امناء تعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود .
*****