اعضای هیات مدیره
دکتر عیسی علیزاده
دکتر عیسی علیزاده
رئیس هیئت مدیره
دکتر منصور جمالی زواره
دکتر منصور جمالی زواره
نائب رئیس هیئت مدیره
دکتر سید سعید هاشمی
دکتر سید سعید هاشمی
عضو هیئت مدیره
آقای محمدحسین مطهری
آقای محمدحسین مطهری
عضو هیئت مدیره
خانم افسانه بیات
خانم افسانه بیات
عضو هیئت مدیره
دکتر علیرضا بهرامی
دکتر علیرضا بهرامی
عضو هیئت مدیره
دکتر محمود علیگو
دکتر محمود علیگو
مدیر عامل