اعضای هیات مدیره
 دکتر منصور جمالی زواره
دکتر منصور جمالی زواره
رئیس هئیت مدیره
دکتر عیسی علیزاده
دکتر عیسی علیزاده
نائب رئیس هیئت مدیره
دکتر سید سعید هاشمی
دکتر سید سعید هاشمی
عضو هیئت مدیره
علیرضا بهرامی
علیرضا بهرامی
عضو هیئت مدیره
افسانه بیات
افسانه بیات
عضو هیئت مدیره
دکتر محمد علیگو
دکتر محمد علیگو
عضو علی البدل
دکتر سید رضی اقا سیدی
دکتر سید رضی اقا سیدی
عضو هئت مدیره
دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی
دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی
عضو هئت مدیره
دکتر سید محمد جواد شوشتری
دکتر سید محمد جواد شوشتری
عضو علی البدل