اعضای هیات امناء
دکتر حمید رضا طیبی
دکتر حمید رضا طیبی
رئیس جهاد دانشگاهی
دکتر علی منتظری
دکتر علی منتظری
رئیس پژوهشکده
حجت السلام دکتر سید مهدی سید خاموشی
حجت السلام دکتر سید مهدی سید خاموشی
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
حجت السلام سید محمد حسن ابوترابی
حجت السلام سید محمد حسن ابوترابی
عضو هیئت علمی
حجت السلام دکتر  سید محمدحسن علم الهدی
حجت السلام دکتر سید محمدحسن علم الهدی
عضو هیئت علمی علوم پزشکی تهران
دکتر بهمن فتحعلی
دکتر بهمن فتحعلی
رئیس هیت مدیره مؤسسه مالی اعتباری نور
دکتر رضا ملک زاده
دکتر رضا ملک زاده
عضو هیئت علمی- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
دکتر محمود دوستی
دکتر محمود دوستی
عضو هیئت علمی- دانشگاه علوم پزشکی
دکتر سید عبدالحمید احمدی
دکتر سید عبدالحمید احمدی
عضو هیئت علمی- جهاد دانشگاهی- معاون وزیر ورزش جوانان
دکتر محمد مهدی مظاهری
دکتر محمد مهدی مظاهری
عضو هیئت علمی
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاون پژوهشکده دانشکده محیط زیست
دکتر محمد اکبری
دکتر محمد اکبری
عضو هیئت علمی
دکتر سید رضا رئیس کرمی
دکتر سید رضا رئیس کرمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
دکتر علی متقیان
دکتر علی متقیان
عضو هیئت علمی و رئیس خبرگزاری ایسنا
دکترمحمود معصومی
دکترمحمود معصومی
عضو هیئت علمی و معاون پشتیبانی بیمارستان امام
دکتر مسعود حبیبی
دکتر مسعود حبیبی
عضو هیئت علمی
دکتر نبی مطلبی
دکتر نبی مطلبی
عضو هیئت علمی
دکتر منصور جمالی زواره
دکتر منصور جمالی زواره
عضو هیئت امناء
دکتر محمدجواد ایروانی
دکتر محمدجواد ایروانی
عضو هیئت امناء
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی
دکتر رامین کردی
دکتر رامین کردی
عضو هیئت امناء