نحوه پرداخت هدايا
۱۳۸۷/۴/۱۰ بازدید: 4937

نحوه پرداخت هدايا:

 

خيرين دانشگاهی  هدايای خود را در سه حالت مقطعی ، مستمر ثابت و مستمر متغير پرداخت می کنند :

1-  مقطعی : در اين حالت خيرين محترم هدايای خود را در هر مبلغی و در هر مقطعی از زمان که مايل باشند به حساب صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران واريز و يا توسط نماينده ی صندوق قرض الحسنه به موسسه اهداء می کنند.

2-  مستمر ثابت : در اين حالت خيرين محترم هر ماه به صورت ثابت مبلغ معينی را به حساب صندوق واريز و يا توسط نماينده ی صندوق قرض الحسنه به موسسه اهداء می کنند.

3- مستمر متغير : در اين حالت خيرين محترم اگر هيئت علمی يا کارمند باشند ، بنا به تمايل خود به صورت متغير 3،4،5و .....رقم سمت راست فيش حقوقی خود را به ريال از طريق حسابداری محل خدمت به حساب صندوق قرض الحسنه واريز می کنند و اگر دارای شغل آزاد باشند، هر ماه مبلغی را به صورت متغير به حساب صندوق واريز يا توسط نماينده ی صندوق قرض الحسنه به موسسه اهداء می کنند.

 

*وجوه واريز شده در هر يک از حالات فوق در قالب سه طرح زير در اختيار صندوق قرار می گيرد:

عنوان طرح

نحوه پرداخت

توضيحات

اندوخته

مقطعی

اين طرح مشمول وام خاص خيرين می شود به اين صورت که خيرين محترم می توانند از حساب خود با هر شرايطی و به هر شخصی که خود معرفی کنند وام اعطا نمايند و مبلغ مورد نظر از حساب ايشان مسدود شده و هر زمان که بخواهند می توانند مبالغ آزاد حساب خود را برداشت کنند.

فرم معرفی افراد به صندوق توسط صندوق در اختيار خيرين قرار می گيرد.)

مستمر ثابت

مستمر متغير

آتيه

مقطعی

اين طرح مخصوص افتتاح حساب برای فرزندان و آينده ی آن هاست و الويت وام برای فرزندان پس از دانشجو شدن آنها وجود دارد . همچنين فرزندان خيرين می توانند پس از دانشجو شدن مبالغ واريز شده به حسابشان را برداشت نموده و در صورت عدم قبولی ايشان در دانشگاه فقط خود خير مجاز به برداشت مبالغ واريزی می باشند.

مستمر ثابت

مستمر متغير

آخرت

مقطعی

در اين طرح خيرين به عنوان باقيات الصالحات و اندوخته ای معنوی برای خودشان شرکت می کنند . مبالغ واريزی در اين طرح به صورت کمک های بلا عوض و غير قابل باز پرداخت می باشد.

مستمر ثابت

مستمر متغير

فرم نحوه پرداخت هدایا:

 UserFiles/File/pardakht.pdf 

 

UserFiles/File/pardakht2.pdf      

معرفینامه وام خاص خیرین:

UserFiles/File/moarefiname.pdf