مرامنامه مجمع خیرین
۱۳۸۷/۳/۲۱ بازدید: 5883


هو الغنی

مرامنامه مجمع خيّرين دانشگاهي

مقدمه :


در تعاليم الهی و انسانی، بشر به عنوان يک جزء ساده اجتماع نيست بلکه او عنصری سازنده در تحول جامعه می باشد. در اين نگاه هر فرد متعهد است تکاليف خود را نسبت به ساير افراد به بهترين نحو انجام دهد. تکاليف و فرائض الهی جنبه اجتماعی دارند، عبادت تنها رياضت بدنی و مناسک فردی نيست، خدمت به مردم از اين منظر عين عبادت است.

دانشجويان به عنوان بخش اعظم جامعه علمي، جايگاه ارزنده اي درتعيين سرنوشت جامعه بشری دارند. توجه به مسائل اين قشر از جامعه به عنوان وظيفه الهی و انسانی همواره مطرح بوده‌است. در حال حاضر اقدامات محدودي به صورت رسمي و غير رسمي براي بهبود وضعيت معيشتي و تحصيلي دانشجويان صورت مي پذيرد اما لازم است در كنار برنامه های جاري، اقدامات هدفمند و سازمان يافته‌اي با همت و حضور شخصيت هاي موثر صورت پذيرد.

با عنايت به آرمان ها و اهداف تعيين شده فوق، اعضاء مجمع خيرين دانشگاهی با اتکال به قدرت لايزال الهی و در پرتو ايمان و عزم جهادی، خود را پايبند به مرامنامه ی زير در چهار بخش مبانی، اهداف و خط مشی عمومی و داخلی می دانند:


مبانی:

1- ايمان و باور قلبي به رفع فقر و محروميت در جامعة بشري.

2- معتقد به ترويج و تقويت سنت حسنة قرض‌الحسنه در جامعه به ويژه جامعه دانشگاهي.

3- مؤثر در حفظ عزت نفس و كرامت انساني دانشجويان و دانشگاهيان.

4- اعتقاد به نياز انسان‌ها به نوعدوستي و انجام امور خير و عام‌المنفعه.

5- اميد به تحقق عدالت اجتماعي در جامعه دانشگاهي.

6- اعتقاد به علم‌آموزي، انديشه‌ورزي و گسترش فرهنگ دانش و پژوهش و توليد علم در جامعه در راستاي رسيدن به توسعه پايدار.

اهداف:

1- ترغيب و تشويق وجدان‌هاي پاك و بيدار براي ورود به عرصه‌هاي گستردة خيريه و قرض‌الحسنه.

2- حمايت از پويندگان عرصه‌هاي دانش و پژوهش.

3- حمايت از توليد علم و فنآوري با تأكيد بر سهم برتر دانشگاه‌ها.

4- معرفي و ارائه يك الگوي مؤثر مالي با تأكيد بر دانش محوري، نوانديشي و پويايي فكري.

5- تلاش در جهت حمايت‌هاي مالي از دانشجويان و پژوهشگران در فعاليت‌‌هاي علمي و پژوهشي.

6- بسط و گسترش فرهنگ اعطاي وام‌هاي بدون بهره و حمايت‌هاي مالي در دانشگاه‌ها.

7- گسترش جريان مولد قرض‌الحسنه، با نگاهي فراگير و به صورت يك شبكه پيوسته به منظور ارايه خدمات و تسهيلات به جامعه دانشگاهي.

8- جلب مساعدت‌هاي مالي خيّرين، نهادها و سازمان‌ها.

9- جلب مساعدت ‌فكري و معنوي به منظور تقويت عملكرد صندوق قرض‌الحسنه دانشجويان ايران.

خط مشی عمومی:

1- پيروی و رعايت دقيق اصول و معيار های الهی و انسانی.

2- ايجاد بستري مناسب براي ارتباط خيّرين با جامعه علمي ـ پژوهشي.

3- ايجاد فرصتي مناسب براي خدمت خيّرين به جامعه دانشگاهي به منظور رفع نيازهاي دانشجويان و دانشگاهيان و کمک به بهبود وضعيت معيشتی ايشان.

4- جذب منابع و كمك‌هاي خيّرين براي گسترش فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي دانشجويان، دانشگاهيان و جهادگران.

5- اعطاي وام‌هاي قرض‌الحسنه به پژوهشگران، جهادگران و دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي ـ پژوهشي.

6- استفاده بهينه از منابع اعتباري و هداياي سازمان‌ها، نهادها و دانشگاه‌ها براي اعطاي وام قرض‌الحسنه.

خط مشي داخلی:

1- رعايت قوانين و ضوابط تعيين شده مجمع.

2- تلاش براي رشد مداوم و تقويت منابع در جهت خدمت بيشتر.

3- سعی بليغ به خاطر تامين عدالت و تساوی حقوق افراد.

4- پشتيبانی از طرح هاي موثر و جديد در جهت ارتقاء خدمات مجمع.     

                                                                                                         روابط عمومی و امور خيرين

                                                                                                صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران