معرفی مجمع خیرین دانشگاهی
۱۳۸۷/۳/۲۰ بازدید: 49177

مجمع خيرين دانشگاهی به منظور ترويج امور خير و احيای سنت حسنه ی قرض الحسنه در جامعه دانشگاهی و حمايت از پويندگان عرصه های دانش و پژوهش شکل گرفته است . اين مجمع در کنار صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران و با هدف ايجاد بستر های خير برای آحاد جامعه به ويژه خيرين و نهادها و سازمان های مرتبط و جلب مساعدت معنوی و فکری و جذب منابع مالی فعاليت می کند.
"مجمع خيرين دانشگاهی" پايگاهی است جهت برقراری ارتباط مستقيم بين خيرين جامعه با دانشجويان و جامعه دانشگاهی و محل امنی برای هدايت صحيح و سازماندهی اصولی وجوه و هدايای خيرين به جامعه ی علمی و پژوهشی کشور و شناساندن يک الگوی موثر مالی با تاکيد بر دانش محوری، نو انديشی و پويايی فکری با نگاهی فراگير و به صورت يک شبکه پيوسته خيريه و قرض الحسنه به منظور ارائه خدمات و تسهيلات به جامعه دانشگاهی می باشد.